„Gugl”, „Fej­sbuk” i IT džinovi mi­sle da ima­ju pra­vo na sve

319

Evro­pa je do­ne­la ured­bu o za­šti­ti in­for­ma­ci­ja o lič­no­sti koja stupa na snagu u maju, a Be­o­grad će pro­ba­ti da se sa njom usa­gla­si zbog čega radi na novom zakonu.

Beč – To što je EU po­ve­ro­va­la Va­šing­to­nu da se u SAD po­štu­je taj­no­vi­tost na­ših lič­nih po­da­ta­ka bi­lo bi isto kao da je po­ve­ro­va­la Pe­kin­gu da se u Ki­ni po­štu­ju ljud­ska pra­va.

Ovim re­či­ma se mla­di austrij­ski advo­kat Maks Šrems ne­dav­no obra­tio uče­sni­ci­ma kon­fe­ren­ci­je o za­šti­ti po­da­ta­ka o lič­no­sti u or­ga­ni­za­ci­ji gra­da Be­ča. Po­zvan je na skup jer je još kao stu­dent pra­va ube­dio sud da do­go­vor iz­me­đu SAD i EU, po ko­jem je Si­li­ci­jum­ska do­li­na sta­vlje­na iz­nad evrop­skih za­ko­na o za­šti­ti pri­vat­no­sti, ne mo­že bi­ti va­li­dan. Šrems je tvr­dio da je Bri­sel do­zvo­lio „Fej­sbu­ku”, „Gu­glu” i dru­gim IT dži­no­vi­ma da kr­še evrop­ske za­ko­ne o za­šti­ti pri­vat­no­sti sa­mo na osno­vu jed­nog pi­sma ko­je su SAD po­sla­le EU.

Ta­mo se na­vo­di­lo da se u SAD po­štu­ju in­for­ma­ci­je o lič­no­sti i da za­to Evro­plja­ni ne tre­ba da bri­nu što „Fej­sbuk” ili „Gugl” iz­no­se nji­ho­ve po­dat­ke iz Evro­pe i pre­no­se pre­ko Atlan­ti­ka. Austri­ja­nac je to po­bi­jao, upo­zo­ra­va­ju­ći da u SAD ne po­sto­ji vi­sok ste­pen za­šti­te in­for­ma­ci­ja o lič­no­sti, pri če­mu po­da­ci stra­nih, pa ti­me i evrop­skih ko­ri­sni­ka, još lak­še bi­va­ju do­sta­vlje­ni Na­ci­o­nal­noj bez­bed­no­snoj agen­ci­ji (NSA). Ot­ka­ko je Edvard Sno­u­den iza­šao u jav­nost, vi­še ne­ma sum­nje da kor­po­ra­ci­je iz SAD mo­ra­ju da po­dat­ke svo­jih ko­ri­sni­ka ustu­pe ame­rič­kim slu­žba­ma, bio je još je­dan Šrem­sov ar­gu­ment.

(Jelena Stevanović, „Politika“)


Komentari
Učitavam...